ULPL (Alpha Adriatic d.d.)

 • Admin

  Changed the title of the thread from “ULPL” to “ULPL (Alpha Adriatic d.d.)”.
 • Nalaže se dužniku, povjereniku i vjerovnicima da podneske dostavljaju najkasnije 8
  dana prije dana održavanja ročišta jer se u suprotnom isti neće uzeti u obzir.

  Nema ni Raiffeisen banke.

 • Da, poznato je koliko su danas mediji "neovisni" i "nepristrani". Međutim, to ne mijenja činjenicu da ova firmu, zbog svih vratolomija u prošlosti, treba izbjegavati u vrlo širokom luku.

 • Kolega Zlatek,


  definitivno je budućnost važnija, slažemo se. Samo ja tu budućnost vidim kao poprilično lošu (zbog porasta svjetske flote i ne tolikog rasta gospodarstva koji bi omogućio da se svi brodovi uposle).Dopuštam, naravno, da sam u krivu.


  Koje točno vratolomije - možda odnos prema dioničarima? Mislim da tu ne treba puno ponavljati; Pomer, optužbe vezane uz ULJN (poštujem premisao presumpcije nedužnosti ali čim se nešto muti meni je to znak "izbjeći). Opet, što je rizik veći i profit je veći, stoga svima sretno!

 • Ajde da se ja sad vratim u prošlost, nostalgije radi: nekad je ova firma bila poznata po odličnom odnosu prema dioničarima, svaka dokapitalizacija se jedva čekala i nudile su izdašnu "nagradu".

  Ovo s ULJN je više degutantno obrazlagati da nemaju veze, Zato su promijenili ime!

  Slažem se da treba zaobilaziti one koji "mute".

  Samo bojim se da, ako ćemo tako ekstenzivno tumačiti glagol "mutiti", onda nitko ne ostane 8| .

 • Prije izvješća da napišem svoje viđenje, a to je:

  + 40m kuna minimalno.


  Dana 27. veljače 2020. godine, u popodnevnim satima, održana je sjednica Nadzornog odbora na kojoj su
  razmatrani i usvojeni nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.
  do 31.12.2019. godine zajedno s izvještajem poslovodstva.
  Usvojeni financijski izvještaji zajedno s pratećim izvještajem poslovodstva javno će se objaviti dana
  28. veljače 2020. godine.

 • EBITDA marža 55 %


  Kontinuitet u postizanju pozitivnog konsolidiranog EBITDA Grupe, kao jednog od ključnih pokazatelja
  uspješnosti poslovanja.
  EBITDA za 2019. godinu iznosi 107,3 milijuna kuna, dok je u usporednom razdoblju 2018. godine
  iznosio 78,9 milijuna kuna. Grupa već više od 10 godina uzastopno ostvaruje pozitivan EBITDA, u
  rasponu od 69.7 milijuna kuna do 153,3 milijuna kuna, ovisno o stanju na tržištu. Nastavak
  pozitivnog trenda očekuje se i u 2020. godini, zbog pozitivnih učinaka prodaje broda „Pomer“ u
  siječnju 2020.;
  Ostvareni neto konsolidirani gubitak od 100.645.802 kuna, manji je u odnosu na neto gubitak od
  241.470.387 kuna u istom razdoblju prethodne godine
  .


  Glavni uzrok ostvarenog gubitka je usklađenje / umanjenje knjigovodstvene vrijednosti brodova
  na dan 31. prosinca 2019. na teret troškova. Usklađenje je temeljeno na procjeni tržišnih
  vrijednosti brodova, dobivenih od strane ovlaštenih brokera te je provedeno u iznosu od
  122.541.853 kuna.

 • Obzirom na izmijenjene okolnosti nakon donošenja ovog rješenja, u odnosu na uz
  prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka dostavljen plan restrukturiranja, sud je temeljem
  čl. 52. st. 1. SZ-a naložio dužniku da, u roku od 21 dana od dana od dana dostave odluke
  drugostupanjskog suda o žalbi protiv rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama, dostavi sudu
  plan restrukturiranja kojim su obuhvaćene sve utvrđene i osporene tražbine. Ako se tim planom
  bude zadiralo u tražbine osigurane razlučnim pravom, razlučnim vjerovnicima će se priznati
  pravo glasa, što će se posebno raspraviti i utvrditi.

  file:///C:/Users/HP/Downloads/Rje%C5%A1enje%20-%20utvr%C4%91ene%20i%20osporene%20tra%C5%BEbine.pdf

 • Vjerovnici koji imaju neko zajedničko pravo ili čija su prava do nastanka predstečajnoga razloga činila jedinstveno pravo računaju se pri glasovanju kao jedan vjerovnik. Na odgovarajući način postupit će se i s nositeljima razlučnih prava ili prava plodouživanja.


  Zaključno, sud utvrđuje da tražbina po osnovi Ugovora o dugoročnom klupskom

  deviznom kreditu broj 7710005116 iznosi ukupno 317.005.587,26 kn. Po toj osnovi pravo glasa

  ostvaruju sve banke kao kreditori (AGRAM BANKA, HBOR, KentBank i PBZ) te jamac (RH)

  i sudužnici (USS11 i USS17) kao jedan vjerovnik jer njihovo potraživanje proizlazi iz jedno te

  istog pravnog odnosa (ugovora o kreditu) pri čemu prava jamaca odnosno sudužnika ne mogu

  biti veća od prava izvornih (glavnih) vjerovnika sa kojih su prava prenesena na njih. Oni će svi

  zajedno kod glasanja sudjelovati sa iznosom od 317.005.587,26 kn pri čemu da bi glasali ZA

  plan restrukturiranja potrebno da je između sebe postignu suglasje (zato je i irelevantno kolike

  su njihove pojedinačne tražbine).

 • Tražbina pod rednim brojem I.10. i 11.

  Radi se o tražbini Zagrebačke banke d.d. i HABOR-a po osnovi Ugovora o klupskom

  kreditu 3248615646 te Ugovora o ustupu potraživanja radi ispunjenja (naplaćivanja) od

  28.10.2019. prema kojem svaki od navedenih vjerovnika ima prema dužniku potraživanje u

  iznosu od 125.247.572,17 kn. Kako se radi o tražbini iz jedno te istog odnosa to se vjerovnici

  Zagrebačka banka d.d. i HABOR smatraju jednim vjerovnikom za tražbinu utvrđenu u iznosu

  od 250.495.144,34 kn.