OT-OPTIMA TELEKOM d.d. - Očitovanje na upit ZSE radi promjene cijene

  • 4.3.2020 11:02:38 - Društvo OT-OPTIMA TELEKOM d.d. na upit Zagrebačke burze a vezano za promjenu cijene, dostavilo je sljedeći odgovor:"OT-Optima telekom d.d. je 4.3.2020. zaprimila upit Zagrebačke burze, jesu li nam kao izdavatelju poznate neke nove okolnosti ili činjenice, a koje utječu ili bi mogle utjecati na cijenu financijskog instrumenta uvrštenog na uređeno tržište, a koje ne proizlaze iz informacija koje su ranije dostavljene Burzi, budući da je došlo do pada cijene dionica oznake OPTE, što je uzrokovalo pokretanje Dražbe uravnoteženja.Optima ističe da joj kao izdavatelju nisu poznate nove okolnosti ili činjenice koje utječu ili bi mogle utjecati na cijenu dionica, a da ne proizlaze iz informacija koje su ranije dostavljene Burzi."

    Source: https://zse.hr/default.aspx?id=95656